Algemene voorwaarden

Joyful Coaching

KvK 76059537

‘s-Gravenzande

www.priscillamassaar.nl
info@priscillamassaar.nl

_____________________________________________________________

 1. Definities
 2. Aanbieding: oftewel het aanbod, dat na jouw akkoord (mondeling dan wel schriftelijk) tot een overeenkomst leidt.
 3. Offerte: Aanbieding/ aanbod van Joyful Coaching die wordt gedaan aan de opdrachtgever.
 4. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Joyful Coaching geleverd wordt.
 5. Opdrachtgever: jij bent de opdrachtgever – de (rechts)persoon – met wie Joyful Coaching de overeenkomst sluit of een mondelingen samenwerking aangaat.
 6. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en Joyful Coaching die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 8. Overeenkomst: de gemaakte afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Joyful Coaching.
 9. Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Joyful Coaching geen invloed kan uitoefenen en waardoor Joyful Coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
 10. Partijen: jij en Joyful Coaching samen.
 11. Vergoeding: Het bedrag dat voor de opdracht is afgesproken.
 12. Algemeen
 13. Joyful Coaching richt zich met name op begeleiden van vrouwen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan in de vorm van 1-op-1 begeleiding of in groepsverband. De begeleiding kan zowel online als offline plaatsvinden
 14. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en Joyful Coaching.
 15. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 16. Door goedkeuren van een offerte of overeenkomst (zowel schriftelijk als mondeling, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Joyful Coaching altijd naar deze voorwaarden.
 17. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.
 18. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Joyful Coaching voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 19. Samenwerking / aanbod / overeenkomst
 20. De overeenkomst komt tot stand nadat jij mondeling of schriftelijk akkoord geef op het aanbod van Joyful Coaching, inclusief deze algemene voorwaarden.
 21. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang, de inhoud, de duur en de gevraagde vergoeding van de opdracht is.
 22. Joyful Coaching kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 23. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Joyful Coaching zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
 24. Eveneens heeft Joyful Coaching altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 25. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 26. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 27. De uitvoering van de overeenkomst
 28. Joyful Coaching zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 29. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Joyful Coaching.
 30. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 31. Joyful Coaching heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
 32. Coaching en jouw verplichtingen daarin
 33. Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van Joyful Coaching betreft de (langdurige) samenwerking tussen partijen via coaching, waarbij 100% commitment van jou wordt verwacht. Dit is essentieel voor een goede samenwerking.
 34. Enkel Joyful Coaching heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de opdracht, opdrachtgever te weigeren als deelnemer in het programma, als Joyful Coaching van mening is dat er geen goede match is en/of om de kwaliteit van de groep te bewaken, zulks in de meest ruime zin van het woord.
 35. Als reeds een aanbetaling of de gehele factuur is voldaan, zal het bedrag tot aan de aanbetaling wordt gecrediteerd.
 36. Joyful Coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betalen, geen commitment tonen, niet de gevraagde informatie willen aanleveren of zich in het algemeen niet coachbaar opstelt). Restitutie is in dit geval niet mogelijk;
  2. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om het eerste betalingstermijn te voldoen maar deze uitblijft of onvoldoende is;
  3. Door vertraging aan de kant van de opdrachtgever niet langer van Joyful Coaching kan worden verwacht dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  4. Voorts is Joyful Coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.
 37. Als een opdrachtgever recht heeft op periodieke individuele gesprekken (zoals telefonisch, via Skype, Zoom of een ander medium), dan dienen de afgesproken aantal gesprekken in de betreffende periode te zijn opgemaakt. Het recht van Opdrachtgever op deze calls vervalt binnen 1 (lees: één) maand, als het niet doorgaan van een call te wijten is aan Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtgever. Alternatieve afspraken zijn alleen in onderling overleg mogelijk.
 38. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, bijvoorbeeld bestanden, trainingsmaterialen en inloggegevens voor bijvoorbeeld deelname aan een online programma, te delen met derden. Op het niet naleven hiervan kan Opdrachtgever een boete worden gegeven en/of aansprakelijk worden gesteld, voor de hierdoor ontstane schade en gevolgschade.
 39. Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een programma te kunnen waarborgen, is het Opdrachtgever tevens uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeën, concepten, hersenspinsels, documenten, content et cetera, zulks in de meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen deelnemers onderling, in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken.
 40. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat indien in het programma gebruik wordt gemaakt van online tools waarop Opdrachtgever hoorbaar zou kunnen zijn (zoals een online Q&A), dat deze opnames in de online omgeving van Joyful Coaching beschikbaar blijven. Opdrachtgever geeft hierbij zijn toestemming en verleent aan Joyful Coaching onvoorwaardelijk het recht om van zijn/haar aanwezigheid en/of prestatie in het kader van het programma opnamen te maken, alsmede om deze opnamen en de daarin verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens te bewaren, al dan niet in bewerkte vorm, te reproduceren, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend zonder enige beperking in territoir, tijd of wijze van exploitatie.
 41. Als je na de looptijd van de overeenkomst nog recht hebt op een bepaald onderdeel / bepaalde onderdelen van een programma, heeft de opdrachtgever 1 (lees: één) maand de tijd om dit onderdeel/deze onderdelen te claimen en in te (laten) plannen. Als de opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen deze rechten te vervallen.
 42. Inschakelen van derden
 43. Joyful Coaching heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
 44. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Joyful Coaching dit zo nodig communiceren.
 45. Rechten van intellectueel eigendom
 46. Alle mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Joyful Coaching. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Joyful Coaching daartoe bevoegd.
 47. Joyful Coaching heeft altijd het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer jij het resultaat zonder vermelding van naam van Joyful Coaching openbaar wilt maken of wilt verveelvoudigen, zal je hiervoor eerst schriftelijke toestemming van Joyful Coaching moeten vragen.
 48. De in het kader van de opdracht door Joyful Coaching tot stand gebrachte resultaten (zoals ontwerpen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, audio’s, video’s, presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn eigendom van Joyful Coaching, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 49. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, in de meest ruime zin van het woord, aan derden is verboden.
 50. Joyful Coaching behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Joyful Coaching mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.
 51. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als Joyful Coaching geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 52. Betalingsvoorwaarden
 53. Joyful Coaching houdt een betaaltermijn aan van 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 54. Facturatie gebeurt altijd vooraf.
 55. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
 56. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Joyful Coaching een aanmaning tot betaling worden verstuurd (ingebrekestelling). Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan je verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment in verzuim en ben de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
 57. Bij overschrijding van de betaaltermijn of bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Joyful Coaching het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten.
 58. Overmacht
 59. Joyful Coaching kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 60. In geval van overmacht zal Joyful Coaching zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 61. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)
 62. Jij hebt voorts het recht de opdracht na onderling overleg, schriftelijk of per email te annuleren. Annulering is een feit als Joyful Coaching de ontvangst van annulering bevestigd heeft.
 63. Joyful Coaching heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. Deze bestaan uit:
  Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt;
 64. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:
  – Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 10% annuleringskosten;
  – Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 25% annuleringskosten.
  – Tussen 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
  – Op de dag zelf (vanaf 24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.
 65. Joyful Coaching heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, indien er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht.
 66. Bij individuele of losse afspraken die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft Joyful Coaching het recht om annuleringskosten door te berekenen.
 67. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de zijde van de opdrachtgever.
 68. Aansprakelijkheid
 69. Joyful Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 70. Joyful Coaching is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van de opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van Joyful Coaching over te gaan.
 71. Joyful Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de Overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 72. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Joyful Coaching, is de aansprakelijkheid van Joyful Coaching beperkt tot de vergoeding voor de opdracht, althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 73. Klachten
 74. Joyful Coaching doet haar best om klachten te voorkomen maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, dan dien je de klacht na constatering schriftelijk in te dienen.
 75. Als Joyful Coaching oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Joyful Coaching dit naar beste kunnen afhandelen.
 76. Klachten geven de je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 77. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 78. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
 79. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij ter uitvoering van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron van elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten dat deze van vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
 80. Door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Joyful Coaching respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
 1. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid
 2. Joyful Coaching heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dit zal ook aan de opdrachtgever worden gecommuniceerd.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Joyful Coaching.